Dokuments aizpildīts Latvijas valūtā - euro.

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008026188
Nosaukums LATVIJAS KORESPONDENCŠAHA FEDERĀCIJA
Adrese Rūpniecības iela 21 k-3 –31, Rīga, LV-1045
Taksācijas periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014
Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance

Bilance

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008026188 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Bilances aktīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 0 0
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 0 0
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 0 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
2. Ilgtermiņa aizdevumi 75 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 200 232
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 0 0
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 200 232
Kopā aktīvi 150 200 232

Bilances pasīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Fondi 10 200 232
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 0 0
3. Rezerves fonds 40 200 232
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 0 0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 0
Kopā pasīvi 120 200 232

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008026188 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 0 0
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 0
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 1263 817
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 0 0
VI. Citi ieņēmumi. 60 48 142
VII. Ieņēmumi kopā. 70 1311 959
VIII. Izdevumi. 80 1343 1002
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 0
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 0 0
6. Citi izdevumi. 140 1343 1002
IX. Nodokļi. 150 0 0
X. Izdevumi kopā. 160 1343 1002
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -32 -43

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008026188 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 0
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 100 0 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 0
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 180 0 0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 240 0 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0

Darbības veidu saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008026188 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība
1 9319 Citas sporta nodarbības X

Dokumenti, kuri pievienojami kā faili

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008026188 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Dokuments Faila nosaukums
1 Ziņojums veidlapa_ng_gada_parskats2_2014.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats

Dokumenta adresāts: VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Ziemeļu klientu apkalpošanas centrs  Parakstītāja vārds, uzvārds: ARTIS GAUJĒNS 
Izstrādāšanas vieta:   Parakstītāja personas kods: 28075911808 
Dokumenta numurs EDS: 35724145  Parakstītāja amats: Biedrības Ģenerālsekretārs 
Dokumenta sagatavotājs: ARTIS GAUJĒNS  Parakstītāja e-pasts: ARTIS@LATNET.LV 
Atbildīgā persona:   Parakstīšanas datums, laiks: 30.03.2015. 20:09:02